Journal Articles by M. van Mulken


F. Kunneman, C. Liebrecht, M. Van Mulken, and A. Van den Bosch
Signaling sarcasm: From hyperbole to hashtag
Information Processing \& Management, 51(4), 2015
RIS, BibTex
F. Kunneman, C. Liebrecht, M. van Mulken, and A. van den Bosch
Signaling sarcasm: From hyperbole to hashtag
Information Processing and Management, 2014
Full text (external), RIS, BibTex